Ekeren, een bruisend district


Cultuur

Het rijke culturele gebeuren in Ekeren moet op lokaal vlak nog beter gecoördineerd en georganiseerd worden, en dit zowel met betrekking tot de planning, de uitvoering als de opvolging.
Een duidelijk lokaal cultuurbeleidsplan met concrete projecten, acties en doelstelling moet de leidraad zijn voor zes jaar cultuurbeleid.

84.(A). CD&V Ekeren blijft er van uitgaan dat Ekeren beschikt over een ruime culturele infrastructuur (Muziekacademie, Theaterzaal, Hof de Bist) en een bloeiend verenigingsleven. Bovendien zijn er in de onmiddellijke omgeving van Ekeren vier volwaardige cultuurcentra te vinden. Daarom is er geen dwingende nood aan een eigen, volledig volgens de decreten uitgebouwd cultuurcentrum (incl. eigen programmatie e.d.). Er stelt zich echter wel een dringend probleem met betrekking tot het tekort aan degelijke infrastructuur voor het brede socio-culturele gebeuren. CD&V Ekeren pleit dan ook voor de snelle uitbouw van een grote polyvalente zaal met een aantal kleinere ruimten, waaronder vergaderzalen en een cafetaria.

85.(A). CD&V Ekeren gaat er van uit dat de artotheek, die werd uitgebouwd met werken van VZW Hof de Bist, terug onder Ekers beheer moet komen.

86.(A). Het documentatiecentrum van de Antwerpse Noorderpolders moet dringend terug een vestigingsplaats krijgen in Ekeren. CD&V Ekeren wil trouwens een duidelijke opwaardering van het documentatiecentrum met een grensoverschrijdende raad van beheer met afgevaardigden van de poldergemeenten, die het beleid uitstippelt en het centrum aanstuurt en uitbouwt tot een volwaardig studie-en documentatiecentrum voor de geschiedenis van de polder.

87.(A). CD&V Ekeren pleit voor een snelle renovatie van kunstencentrum Hof de Bist. We wensen verder dat het kunstencentrum, naast andere functies, blijvend ondersteund wordt als centrum voor (hedendaagse) beeldende kunst met internationale uitstraling.

Sport

Het doel van het districts-sportbeleid moet er in bestaan in samenwerking met de sportraad meer mensen aan te zetten tot sportbeoefening en te stimuleren tot een gezonde lichaamsbeweging.

88.(Z). Daarom ijvert CD&V Ekeren voor uitbreiding van de sportinitiaties tijdens de schoolvakanties.

89.(Z). CD&V Ekeren wil dat het district nagaat in hoeverre een opleiding van begeleiders, trainers en lesgevers ten behoeve van vrijwilligersinitiatieven kan ondersteund worden.

90.(Z). CD&V Ekeren eist absolute voorrang voor Ekerse bewoners, scholen en verenigingen bij de reservatie en het toekennen van Ekerse sportinfrastructuur (zwembad, sporthal, sportvelden, enz.).

91.(A). CD&V Ekeren wil dat de grote sportinfrastructuur (Zwembad, sporthal, turnzaal, complexen De Bist en Donk) volledig onder districtsbeheer komen.

92.(Z). CD&V Ekeren blijft voorstander van financiële en materiële steun aan sportverenigingen met infrastructuurproblemen.


Feestelijkheden

CD&V Ekeren wil van Ekeren een regionale aantrekkingspool maken voor evenementen op alle vlakken waarbij vooral aandacht wordt besteed aan muzikale en sportieve evenementen. Maar ook de kleinschalige wijk- en straatfeesten of buurtgebonden evenementjes verdienen alle steun.

93.(Z). CD&V Ekeren gaat er van uit dat het district scenario’s uitbouwt voor het organiseren van evenementen. Waar moet allemaal aan gedacht worden? Wat zijn de contactadressen? Wat zijn mogelijke kosten? Deze scenario’s moeten vervolgens vrij ter beschikking staan van de verenigingen. bv. in een evenementendraaiboek of organisatiegids.

94.(Z). Voorrang moet gegeven worden aan evenementen, georganiseerd door de Ekerse verenigingen. Het district zelf moet zich beperken tot het verder uitbouwen van de voorjaarsreceptie waar het district zich voorstelt aan het publiek, het evenement “Muziek in de wijk” (als volwaardige “Parkfeesten"), de 11 juli viering, de 11 november plechtigheid en de Kerstmarkt (in nauwe samenwerking met het Feestcomité).

95.(Z). CD&V Ekeren wil dat het budget voor feestelijkheden en manifestaties jaarlijks wordt verhoogd en autonoom door het feestcomité, samengesteld uit vrijwilligers, kan worden beheerd.

96.(Z). CD&V Ekeren meent dat diverse manifestaties op de openbare weg een belangrijke rol spelen in de dynamiek en de eigenheid van het district. Daarom dient het initiatiefrecht en de begeleiding en afhandeling van de aanvragen lokaal te gebeuren.

97.(Z). CD&V Ekeren wil dat het district beschikt over een basispakket aan feestmateriaal dat het autonoom kan beheren.

98.(Z). CD&V Ekeren wil speciale aandacht voor de financiële en materiële ondersteuning van buurt- en wijkfeesten.

99.(Z). CD&V Ekeren wenst een tussenkomst van het district voor de betaling van een billijke vergoeding en Sabam bij activiteiten.