Ekeren, een district om in te werken, te leren en te ontspannen


Middenstand

Ekeren is een actief en welvarend district. Een goed uitgebouwde en florerende middenstand geeft aan een dorpskern of wijk de nodige dynamiek. Winkelen in de eigen omgeving is bovendien een van de belangrijkste vormen van sociaal contact.
Het district moet dan ook alles in het werk stellen om zo gunstig mogelijke
randvoorwaarden te creëren teneinde de middenstand zoveel mogelijk kansen te
geven. Via een actief middenstandsbeleid willen we ook verloedering en leegstand in
de Ekerse handelskernen tegengaan. Ook een degelijk parkeerbeleid is hierbij van essentieel belang.

57.(A). CD&V Ekeren vraagt dat het district mee inspraak krijgt in alle materies die invloed hebben op de plaatselijke middenstand (vergunningen, inplanting nieuwe zaken, enz.) Aldus kan het district speciaalzaken stimuleren en de aanwezigheid van grote ketens beperken.

58.(Z). CD&V Ekeren hecht groot belang aan het optimaliseren van de communicatie rond en het beperken van de hinder door wegwerkzaamheden.

59.(Z). CD&V Ekeren is voorstander van het oprichten, erkennen en ondersteunen van een “Raad voor Handel en Nijverheid” als lokaal forum voor de plaatselijke middenstand, met een niet stemgerechtigds lid van het bureau van de districtsraad, teneinde de communicatie tussen beide raden te verzekeren.

60.(Z). CD&V Ekeren vraagt dat de lokale infodienst zou instaan voor alle informatie die voor (kandidaat) zelfstandigen vereist is om hun activiteiten op een correcte manier te kunnen uitvoeren.

61.(A). CD&V Ekeren gaat er van uit dat de volledige praktische organisatie van markten en foren wordt toegewezen aan het district. Er dient dan ook en lokale ambtenaar te worden aangesteld, die onder meer voor markten en foren verantwoordelijk is. De districtsraad beslist over de tijdstippen, de praktische organisatie, de plaatsbepaling en het houden van occasionele markten en foren. CD&V Ekeren is hierbij voorstander om het aantal foren en de duurtijd ervan te beperken.

62.(A). CD&V Ekeren verzet zich tegen het doortrekken van een tramlijn door de winkelstraten van het Centrum van Ekeren. Zij vraagt integendeel dat door de heraanleg van Kloosterstraat, Dorpstraat en Kapelsesteenweg (ook voor minder mobiele mensen) een veiligere, fraaiere en aangenamere winkelomgeving wordt gecreëerd.

63.(Z). CD&V Ekeren zal er op toezien dat bij de realisatie van het project “Kristus Koningplein” in de onmiddellijke omgeving geen enkele parkeerplaats verloren gaat.
 Zij zal er alles aan doen om de mogelijkheden van de ALDI parking als openbare parking te onderzoeken en uit te voeren.

64.(Z). CD&V Ekeren wil een betere ondersteuning van de middenstand (winkels op de website, aankopen door bestuur bij voorkeur bij plaatselijke handelaars, districtsloket, eindejaarsverlichting, enz.).

65.(A). CD&V Ekeren wil ijveren voor het behoud van de winkelfuncties op de benedenverdiepingen bij het afleveren van bouwvergunningen in de handelscentra.

Onderwijs

Ekeren kent een scholengemeenschap met 14 scholen en meer dan 6000 leerlingen. Het onderwijs zorgt voor de jeugd en dus voor onze toekomst. Daarom moet het district hier veel aandacht aan schenken!

66.(Z). CD&V Ekeren vindt dat de samenwerking tussen scholen en district moet geoptimaliseerd en gestimuleerd worden. Een “scholenraad” met directies, oudercomités en district kan van overlegplatform tot samenwerkingsorgaan uitgebouwd worden.

67.(A). CD&V Ekeren staat voor een betere ondersteuning en stimulering van voor- en naschoolse opvang (ook tijdens de schoolvakanties) en van bestaande studiebegeleidingsdiensten.

68.(A). CD&V Ekeren wenst een grotere betrokkenheid van het district bij het deeltijds kunstonderwijs.

69.(Z). CD&V Ekeren gaat voor het opstarten van gesprekken met het kunstonderwijs (academie voor muziek en woord) om hun grieven en wensen beter te leren kennen, te centraliseren, te evalueren en op te nemen in een actieplan. Het deeltijds kunstonderwijs moet een kerntaak worden van het district!

70.(A). CD&V Ekeren gaat voor het heroprichten van een toezichtcommissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de lokale culturele sector, met als voorzitter de districtsschepen, bevoegd voor cultuur.

71.(Z). CD&V Ekeren wenst na te gaan of er een samenwerking kan opgestart worden met de academie Noord, met Sint-Lucas Kapellen of andere initiatieven op het gebied van beeldende kunsten.

72.(Z). CD&V Ekeren gaat voor Jeugdateliers in alle wijken.

Jeugd

De Ekerse jeugd moet alle kansen krijgen om zich te ontplooien via een aanbod van
infrastructuur en het financieel en materieel ondersteunen van jeugdactiviteiten.
Daarvoor moet het jeugdbeleidsplan Ekeren meer uitgaan van behoeften, noden,
leeftijdscategorieën, enz.

73.(Z). CD&V Ekeren blijft streven naar een echte, volwaardige fuifruimte voor de jeugd. Zij wenst dan ook dat er blijvend gezocht wordt naar een geschikte locatie, waar de hinder voor de omwonenden tot een minimum beperkt blijft. In afwachting van een eigen Ekerse fuifruimte wenst CD&V Ekeren dat het district voor de Ekerse jeugdverenigingen een fuifsubsidie reglement opstelt om de financiële nadelen van het organiseren van fuiven buiten Ekeren op te vangen.

74.(Z). CD&V Ekeren wenst een grotere financiële en materiële ondersteuning van jeugdinitiatieven (cirque@, kampen, kampvuur, groepsfeesten, enz.) en van jeugdverenigingen bij infrastructuurproblemen.

75.(A). CD&V Ekeren wenst dat wordt nagegaan in hoeverre de stedelijke sport- en schoolinfrastructuur tijdens de schoolvakanties kan worden aangewend en opengesteld.

76.(Z). CD&V Ekeren wil een onderzoek uitvoeren naar de oprichting van een kinderboerderij in Ekeren.

77.(Z). Naast onvoorwaardelijke steun aan de jeugdraad wil CD&V Ekeren tevens nagaan
hoe ook aan de niet georganiseerde jeugd inspraak in het jeugdbeleid kan gegeven worden.

Senioren

De Ekerse senioren moeten zo lang als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen met een optimale levenskwaliteit. Bovendien wensen we dat de steeds groter wordende groep actieve ouderen zich blijvend moet kunnen ontplooien op diverse terreinen en een belangrijke rol te vervullen heeft in de lokale samenleving.

78.(A). CD&V Ekeren wenst één informatie loket voor senioren op het districtshuis (“sociaal huis”) in het kader van een lokaal senioren - beleidsplan op maat van het district en gaat voor een actieve informatiecampagne van rechten en plichten voor senioren.

79.(Z). CD&V Ekeren gaat voor minstens één ontmoetingsplaats voor senioren per wijk.

80.(Z). CD&V Ekeren wenst een betere ondersteuning van de mantelzorg (privé en openbaar) met opvang en gepaste activiteiten en ondersteuning van het vrijwilligerswerk.

81.(Z). CD&V Ekeren wil dat het district ook een sportbeleidsplan opmaakt op maat van senioren, inclusief de aanleg van extra petanqueveldjes in de diverse wijken.

82.(Z). CD&V Ekeren gaat voor een verdere ondersteuning van de seniorenraad en van de projecten rond nieuwe media en informatica voor senioren.

83.(Z). CD&V Ekeren vindt het belangrijk dat het openbaar domein wordt aangepast aan de trage en minder mobiele weggebruiker (meer lommerrijke zitbanken, lage stoepranden, enz.).