Ekeren, een district om in te wonen


Openbaar domein

CD&V Ekeren wil zich toeleggen op veilige straten mét veilige fietspaden en voetpaden.

21.(Z). CD&V wil de komende legislatuur vooral aandacht besteden aan de aanleg van meer fietspaden (o.a. in het kader van het provinciale fietspadenplan en de opgemaakte schoolroutenetwerken), de aanpassing van voetpaden aan rolstoelgebruikers en kinderwagens en het voorzien van openbare toiletten op drukke plaatsen.

22.(Z). CD&V Ekeren wil verder werk maken van een meerjarenplanning voor onderhoud van wegdek, voetpaden en fietspaden.
   1.  Jaarlijks onderhoud van goten en rioolmonden (met extra controle naar afval van bouwwerken), grachten en beken, wegmarkeringen en signalisaties.
   2.  Vijfjarenplan voor het onderhoud van voetpaden en fietspaden, waarbij Ekeren wordt opgedeeld in vijf zones die elk eenmaal om de vijf jaar integraal in orde worden  
        gebracht.
   3.  Tienjarenplan voor het onderhoud van kasseiwegen en monolietverhardingen, rekening houdend met de verkeersintensiteit op de verschillende wegen.

23.(Z). CD&V Ekeren kiest in de meerjarenplanning voor het zelf heraanleggen van volgende straten en pleinen:
  - Kristus Koningplein
  - Omgeving Weerstandersstraat – Antverpiastraat – Fortuinstraat
  - Omgeving Klein Hagelkruis – Vuurkruisenstraat – Beenhouwerstraat – Pastorijveld
  - Prinshoeveweg

24.(A). CD&V Ekeren wil er alles aan doen om bij het Vlaamse Gewest aan te dringen op een snelle uitvoering van de module 10 in de Kloosterstraat, inclusief verhoogde veiligheid voor de scholen, enkelrichting én meer parkeerplaatsen.

25.(A). CD&V Ekeren wil er alles aan doen om bij het Vlaamse Gewest te bekomen dat op de Leugenberg tot aan de grens met Hoevenen een verkeersveiliger situatie wordt aangelegd.

26.(A). CD&V Ekeren zal er bij het Vlaamse gewest sterk op aandringen om de
heraanleg van de Kapelsesteenweg (inclusief module 10 aan de scholen) zo snel als mogelijk aan te vatten.

27.(Z). CD&V Ekeren wenst dat de “straatbeeld” inspanningen onverminderd voortgezet worden. Een verzorgde en aangename leefomgeving ligt iedereen nauw aan het hart en is een essentieel element in de strijd tegen verloedering, onveiligheid en slordig beheer. CD&V Ekeren dringt er daarom sterk op aan dat er minstens één districtsraadslid wordt toegevoegd aan deze werking.

Mobiliteit

Uit verschillende bevragingen blijkt dat de Ekerenaar zeer veel belang hecht aan verkeersveiligheid met speciale aandacht voor goede fiets- en voetgangersvoorzieningen langs de hoofdwegenstructuur en veilige voorzieningen om deze te dwarsen.
Bovendien heeft het district een grote concentratie van scholen, wat de verkeersveiligheid nog aan belang doet toenemen.

28.(A). CD&V wil met alle betrokkenen (Vlaams Gewest, Stad Antwerpen, randgemeenten, enz.) in overleg treden om na te gaan hoe het sluipverkeer door Ekeren kan verminderd of vermeden worden.

29.(A). CD&V Ekeren wil dan ook dat het district nauw betrokken wordt bij het verdere onderzoek naar het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Nx tussen N11 en A12 met zware consequenties voor de N114 (Leugenberg, Kloosterstraat, Dorpstraat) en meer specifiek voor de situatie aan de Leugenberg.

30.(A). CD&V Ekeren wil speciale aandacht besteden aan de parkeerproblematiek. In het Centrum moet ervoor gezorgd worden dat deze de bereikbaarheid van de winkels niet in het gedrang brengt, in Mariaburg moet het absolute verbod van bermparkeren herbekeken worden.

31.(Z). CD&V Ekeren wenst ook een sterkere deelname aan en ondersteuning van de scholen – verkeerswerkgroep.

32.(A). CD&V Ekeren vraagt met aandrang om meer politie inzet op verkeersintensieve momenten en dit in het bijzonder op de schoolroutes. Zij gaat voor effectieve en efficiënte controles van de zones 30.

33.(A). Verkeersvoorlichtingscampagnes in de scholen dienen voortgezet en geïntensifieerd, inclusief systematische controles op straat van fietsen en motorrijwielen.

Op het gebied van openbaar vervoer wil CD&V Ekeren een betere onderlinge bereikbaarheid van de wijken.

34.(A). Ter bevordering van het openbaar vervoer is CD&V Ekeren voorstander van de uitbouw van een lateraal netwerk tussen de wijken (buurtbus) en tussen de verschillende randdistricten en randgemeenten (bv. Vlotte verbinding met KLINA -Brasschaat en Palfijn - Merksem).

35.(A). Een tramverbinding naar Antwerpen mag maar moet niet. CD&V Ekeren
aanvaardt in alle geval niet dat deze tramlijn door de smalle winkelstraten van het Centrum zou rijden, noch dat deze tramverbinding enige nadelige invloed zou hebben op de doorstroming van het verkeer in en naar Ekeren.

Kwaliteitsvol wonen

Het uitgangspunt moet zijn om in een Ekeren een optimale woonomgeving te creëren. Daarvoor moeten we van uitbreiding naar inbreiding, van nieuwbouw naar renovatie, van verkeersstraten naar leefstraten.

36.(A). CD&V Ekeren ijvert ervoor om in Ekeren terug een volwaardige en voltijdse cel “stedenbouw en planologie” uit te bouwen, die aanvragen behandelt, stedenbouwkundige attesten, bouw- en verkavelingvergunningen aflevert, de rooiplannen beheert en alle relevante informatie kan verstrekken.

37.(A). CD&V Ekeren wil een stedelijke meldingsplicht en evocatierecht met betrekking tot alle bouw- en verkavelingsaanvragen, teneinde gemotiveerde adviezen te kunnen formuleren op het gebied van stedenbouwkundige vergunningen.

38.(A). CD&V Ekeren wenst het principe van de inbreiding zoveel mogelijk toe te passen, teneinde spaarzaam en omzichtig met de beschikbare ruimte om te springen en prioriteit te geven aan een maximaal groenbehoud.

39.(A). CD&V Ekeren gaat er van uit dat de zones Puihoek en Hoekakker dan ook hun huidig karakter van landbouw- en groenareaal moeten behouden.

40.(Z). CD&V Ekeren dringt aan op het hernemen en uitbreiden van de plannen voor dorpskernvernieuwing en wijkverbetering in het centrum, in Mariaburg en op de Donk.

41.(Z). CD&V Ekeren wil zich inzetten voor de opname van beschikbare gronden, gebouwen, privé en sociale woningen, koop- en huurwoningen op de website van het district.

42.(A). Erfgoed vormt het geheugen en de ziel van elke lokale gemeenschap. CD&V wil het maximale behoud en de bescherming van het waardevol patrimonium en erfgoed op het grondgebied van Ekeren.

43.(A). CD&V Ekeren verzet zich dan ook uit alle macht tegen de verkoop van stedelijk patrimonium dat is opgenomen in de lijst van bouwkundig erfgoed (Politiebureel Centrum, Oude Pastorij Donk, …) en vraagt dringend naar een herbestemming voor deze gebouwen.

Leef kwaliteit, groen en milieu

Ekeren heeft als groen district tussen Polder en Kempen, de ambitie om haar groene karakter verder uit te breiden door een verstandig groenbeleid.

44.(Z). CD&V Ekeren wenst over te gaan tot het opstellen van een omvattend “groenplan Ekeren”, teneinde na dialoog met de gespecialiseerde diensten, aard en functie van de aanplantingen te bepalen, aantal bomen, struiken en bloemen, inclusief een onderhoudsplan met jaarlijkse begroting.

45.(Z). CD&V Ekeren wil dat er wordt overgegaan tot de oprichting van een Raad voor Groenvoorziening en Milieu, bestaande uit vakmensen en geïnteresseerden, om de districtsraad te adviseren en sensibiliseringsacties te voeren op het gebied van properheid, afvalophaling, alternatieve energie, enz.

46.(A). CD&V Ekeren gaat er van uit dat een lokale milieu- en groenambtenaar eigen verantwoordelijkheid krijgt en aldus de problematiek van het niet samenvallen van sector- en districtsgrenzen kan oplossen en ongedaan maken.

47.(A). CD&V Ekeren eist dat de groene ruimten in en rond Ekeren maximaal behouden, gerespecteerd en onderhouden blijven (Oude Landen, Ekerse parken, Ekerse putten, Ekers moeras, enz.).

48.(A). CD&V Ekeren eist verder dat de maximale aanleg van een groenscherm langsheen de HST-lijn wordt voorzien. De mogelijkheid tot aanleg van een geboortebos willen we verder onderzoeken.

49.(Z). CD&V Ekeren gaat er bovendien van uit dat de Ekerse begraafplaats en de Ekerse pleinen zoveel als mogelijk een groen karakter moeten krijgen of behouden (Mariaplein, Van de Weyngaertplein, Kristus Koningplein, Kerkplein, Markt, bloemenweide De Beuckelaerlaan, enz.).

50.(A). CD&V Ekeren hecht erg veel belang aan een integraal waterbeleid, dat zowel rekening houdt met de waterbeheersing (risico voor overstromingen) als met een veralgemening van ontdubbelde riolering (afval- en regenwater).

51.(A). CD&V Ekeren eist dat op watergevoelige gebieden géén nieuwe bebouwing wordt toegestaan.

Ruimtelijke ordeningen bestrijding van omgevingshinder

Ekeren is een woongemeente. Om dit wonen optimaal te laten verlopen moeten degelijke voorschriften opgesteld worden en moet alle hinder op het gebied van luchtverontreiniging, geluid en trillingen zoveel als mogelijk bestreden worden.

52.(A). CD&V Ekeren eist dan ook een snelle omzetting van het Stedelijke Ruimtelijke Structuurplan naar Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (Plannen van Aanleg) voor de verschillende wijken van Ekeren.

53.(A). Door haar ligging in de nabijheid van de haven en de kerncentrale eist CD&V Ekeren repetitieve informatiecampagnes in verband met de bestaande rampenplannen. Betere communicatie zowel preventief als tijdens rampen is daarbij essentieel.

54.(A). De tweede ontsluiting van de haven per spoor mag voor CD&V Ekeren géén bijkomende hinder veroorzaken voor de Ekerse bevolking. CD&V Ekeren eist dan ook dat alle mogelijke hinder beperkende maatregelen getroffen worden, zowel op bestaande als op nieuwe spoorlijnen.

55.(Z). CD&V Ekeren wenst zeer nauw overleg op te starten en op regelmatige basis te onderhouden met het agentschap Wegen en Verkeer van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaamse Gewest, met de Lijn en met de NMBS teneinde zowel op het gebied van gewestwegen, spoorwegen als openbaar vervoer tot hinder beperkende maatregelen te kunnen overgaan.

56.(A). CD&V Ekeren wil het zware vrachtvervoer zoveel als mogelijk uit Ekeren bannen door aangepaste alternatieve routes, door alternatieve parkeergelegenheden en beperkte uren voor laden en lossen (met degelijke controle!). Het totaalverbod op parkeren van vrachtwagens binnen de woonzones dient verder te worden uitgebreid en strenger te worden gecontroleerd.