Ekeren, een district voor en door iedereen


Sociaal beleid, gezin en welzijn

CD&V Ekeren gaat voor een uitgebouwde sociale dienstverlening in alle wijken van Ekeren.

1.(Z). CD&V Ekeren wil door de oprichting van een “Welzijns- en gezinsraad” alle betrokkenen samenbrengen om de activiteiten en specifieke noden van de gezins- en welzijnssector in het district concreet te coördineren.

2.(A). CD&V Ekeren wil speciale aandacht besteden aan informatie en voorlichting betreffende gezondheidszorg (kanker, drugs, AIDS, palliatieve zorgverstrekking enz.). Bovendien wenst CD&V Ekeren de herneming van het preventieve onderzoek naar TBC en kanker.

3.(Z). CD&V Ekeren wil dat het districtsbestuur overgaat tot de plaatsing van AED-toestellen (Automatisch Externe Defibrillator) in elke wijk en de nodige opleidingen en informatie hierrond verstrekt. Ekeren moet hiermee een hartveilig district worden.

4.(A). CD&V Ekeren wenst het vrijwilligerswerk en de thuiszorg voor senioren en mensen met een handicap extra te ondersteunen.

5.(Z). Meer bepaald wenst zij een degelijke subsidiëring van de verenigingen voor mensen met een handicap of langdurig zieken (Zonnepinkers, Ziekenzorg, …)

Het gezin is voor CD&V Ekeren nog steeds de hoeksteen van de maatschappij. Kinderopvang is hierbij een basisrecht voor elke ouder, terwijl de kinderen zelf recht hebben op een kindvriendelijke woonomgeving met voldoende speel- en leefruimte.

6.(A). CD&V Ekeren is een groot voorstander van het verder activeren van de onthaalmoederdienst in Ekeren (bv. met onthaalmoeders op verplaatsing voor zieke kinderen). Andere vormen van kinderopvang (kinderkribbe, kortopvang, ondersteuning babysit Gezinsbond, enz.) dienen dringend onderzocht.

7.(Z). CD&V Ekeren wil aan de hand van een speelbeleidsplan nagaan waar er nog mogelijkheden zijn om op een veilige en aangename wijze speelgelegenheid te creëren (klimrots, skateramp, ravotweiden, speelstraten, gebruik van schoolinfrastructuur in de vakanties).

8.(Z). CD&V Ekeren eist onvoorwaardelijke uitbreiding van materiële en financiële ondersteuning van de speltrappers.

Dienstverlening, communicatie en wijkoverleg

De vraag tot een meer directe band met de bevolking en een optimale dienstverlening waren de directe aanleiding tot de decentralisatie. Het district moet dan ook zo klantvriendelijk mogelijk zijn en de dienstverlening moet terug aangepast worden aan de woonfunctie van het district. Bovendien vergt “Openbaarheid van bestuur” een extra communicatie - inspanning van het districtsbestuur.

9.(A). CD&V Ekeren vindt het prioritair om de openingsuren en de toegankelijkheid van de administratie en de diensten (loketten, bibliotheek, infodienst, begraafplaats, enz.) aan te passen aan de woonfunctie van Ekeren. Klantvriendelijkheid moet zowel op het gebied van locatie, inrichting als openingsuren hét sleutelwoord zijn.

10.(A). Voor CD&V Ekeren moet de bevolking zich voor ALLE documenten, vergunningen, certificaten, enz. tot het districtshuis kunnen wenden, alsof het om de administratie van een autonome gemeente zou gaan.

11.(A). CD&V Ekeren wil ijveren voor het vereenvoudigen van alle bureaucratische formaliteiten, onder andere door het gebruik van de computermogelijkheden (e-mail, internet,
automatische betalingen, enz.).

12.(Z). CD&V Ekeren wenst de tweemaandelijkse uitgave van een lokaal informatieblad “De Ekerenaar” en de halfjaarlijkse uitgave van een evenementen-kalender. Indien dit niet kan, moeten minstens meer districtspagina’s worden voorzien in De Nieuwe Antwerpenaar.

13.(Z). CD&V Ekeren wil een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid van het verdelen van “Aker - cheques” waarmee op alle dienstverlening en infrastructuur in het district korting kan verleend worden aan de Ekerenaar.

Het district en de bevolking moeten elkaar beschouwen als partners. Het districtsbestuur moet er dan ook alles aan doen om de inspraak en participatie van de bevolking en daardoor het politiek engagement te bevorderen.

14.(Z). CD&V Ekeren wil dat het district tijdens de komende legislatuur minstens tweemaal in elke wijk een wijkoverleg organiseert.

15.(A). CD&V Ekeren is een groot voorstander van het nauw betrekken van de bevolking bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, bij grote bouwprojecten, infrastructuurwerken, verkavelingsaanvragen, milieuvergunningsaanvragen, enz. Dit kan gebeuren aan de hand van inspraakvergaderingen, hoorzittingen, opmaak van wijkcharters, enquêtes, enz.

16.(Z). CD&V Ekeren wenst dat een klachtenboek, een ideeënbus en een meldingskaart toegankelijk worden gemaakt voor de bewoners en dat het als een element van dienstverlening wordt beschouwd om de inwoners zo snel als mogelijk te informeren over de reacties van het bestuur. CD&V Ekeren gaar er van uit dat alle vragen en bemerkingen van de bevolking binnen de week moeten beantwoord worden.

17.(Z). CD&V Ekeren wenst de adviesraden en wijkcomités uit te bouwen tot volwaardige deelnemers aan het bestuur. Naast het adviesrecht moet de districtsraad deze bij alle voor hen relevante beslissingen betrekken via adviesvragen, commissie-zittingen, enz.

Verenigingsleven

Voor CD&V is het verenigingsleven de pijler waarop gans het socio-culturele leven van de gemeente gebouwd is. Ekeren kent van oudsher een zeer rijk, gevarieerd en dynamisch verenigingsleven. Het verenigingsleven, dat in Ekeren zeer vitaal is, moet nog meer ondersteund en gestimuleerd worden in functie van hun inbreng en betekenis voor de Ekerse gemeenschap.

18.(Z). CD&V Ekeren is voorstander van het stimuleren en subsidiëren van activiteiten ter ondersteuning van de verenigingen. Het is evident dat de adviesraden en het feestcomité hier via de opmaak van reglementen en begrotingsvoorstellen een speciale rol te vervullen hebben.

Internationale samenwerking

Ekeren is geen eiland. CD&V Ekeren gelooft dan ook in de waarde van de internationale solidariteit en de opbouw van een mondiale samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn.

19.(Z). CD&V Ekeren wenst een actieve ondersteuning van alle district gebonden initiatieven en verenigingen betreffende de derde wereld en ontwikkelingssamenwerking. Vooral betreffende informatie dienaangaande kan het districtsbestuur een grote rol spelen.
 Bovendien zou het district minstens eenmaal per jaar alle betrokken verenigingen en individuen moeten samenroepen om tot gecoördineerde acties over te gaan.

20.(Z). Op het gebied van Europese samenwerking wenst CD&V Ekeren de activiteiten betreffende de verzustering met Andernach verder te ondersteunen en uit te bouwen.