Ekeren, een goed georganiseerd bestuur


Decentralisatie

CD&V Ekeren beschouwt de decentralisatie als een dynamisch gegeven. De toegekende bevoegdheden zijn slechts een eerste stap in een proces. Het einddoel blijft een autonome gemeente maar voorlopig moet gestreefd worden naar een verdere decentralisatie van de bevoegdheden en middelen.

112.(A). CD&V Ekeren ijvert voor een regelmatig overleg met OCMW, Politie, GAPA en VESPA.

113.(A). CD&V Ekeren ijvert voor een herverdeling van de verantwoordelijkheden van Stad en District, wat moet leiden tot homogene bevoegdheidspakketten.
Hiervoor moeten de al bestaande bevoegdheden van de districten uitgebreid worden maar moeten ook nieuwe bevoegdheden aan de districten overgedragen worden (volledig beheer van het patrimonium, bibliotheek, middenstand, markten en foren, kunstonderwijs, ruimtelijke ordening, ontwikkelingssamenwerking, enz.).

114.(A). CD&V Ekeren gaat er van uit dat de financiële middelen van de districten merkbaar opgetrokken moeten worden. Wij gaan er van uit dat de bestaande dotaties minstens met een factor 2.5 dienen te worden verhoogd, op basis van de huidige bevoegdheden.
Onderhoud van de wegen is nu een 25 jaren programma (6 miljoen € aan 250.000 € per jaar). Dit moet zeker herleid worden naar een tienjarenprogramma.
Volledige heraanleg van wegen (investeringen) is nu een 60 jaren programma (90 km wegen aan 1.5 km per jaar). Dit moet zeker herleid worden naar een 25 jaren programma.
Voor onderhoud en beheer van de drie parken werden in het verleden geen budgetten overgedragen. Nu wensen we hier duidelijk de nodige middelen voor.
Voor onderhoud van het districtspatrimonium werden in het verleden geen budgetten overgedragen. Nu wensen we hier duidelijk de nodige middelen voor.

115.(A). De districten moeten ook zelf inkomsten kunnen realiseren. Er zal nagegaan worden welk wettelijk kader moet gecreëerd worden om dit mogelijk te maken.

116.(A). CD&V Ekeren wenst voor de uitvoering van de districtsopdrachten te beschikken over een eigen personeelskader (secretariaat, bevolking, burgerlijke stand, openbaar domein, interventieteam voor kleine werken, planologie, sociale zaken, jeugd-, cultuur-, sport- en groenconsulent, enz.).

Grenscorrecties

117.(A). CD&V Ekeren vraagt dat, na consultatie van de bewoners, de Edisonwijk en enkele huizen van het Pastorijveld op korte termijn aan het district Ekeren worden overgedragen.

118.(A). CD&V Ekeren vraagt tevens dat het Stedelijk Recreatiedomein Muisbroek, Oude Landen, Bospolder en Ekers Moeras op korte termijn bij het district worden gevoegd.

119.(A). CD&V Ekeren vraagt tenslotte dat, eveneens na consultatie van de bewoners, de wijken Schoonbroek en Rozemaai tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen bij het district zouden aansluiten teneinde een transparanter beleid voor deze territoriale en sociologische eenheid mogelijk te maken.

Bestuurlijke verzelfstandiging

Besturen dicht bij de mensen is een absolute noodzaak. Gelet op de problemen die een stedelijke structuur zoals in Antwerpen met zich meebrengt, gelet op de duidelijke wens van de Ekerenaren en gelet op de resultaten van de studie “Defusie Ekeren”, waaruit duidelijk bleek dat een defusie decretaal, financieel en organisatorisch haalbaar is, wenst CD&V Ekeren terug te keren naar een autonome gemeente Ekeren.

120.(A). CD&V Ekeren wil er alles aan doen om bij de volgende vorming van de Vlaamse Regering het stadsgewest met bijhorende defusie als programmapunt in het regeerakkoord te laten opnemen.

121.(Z). CD&V Ekeren wil dat er tegelijkertijd door het district binnen de haar toegekende bevoegdheden samenwerkingsakkoorden worden afgesloten met aangrenzende gemeenten en districten.