Ekeren, een veilig en proper district


Propere straten en parken

De Ekerenaar wenst in een aangename en propere omgeving te leven. CD&V Ekeren wil de strijd aanbinden met en allerhande vormen van vervuiling. Het proper en fraai houden van ons district is een gedeelde opdracht tussen inwoners en bestuur. Samen maken we er werk van!

100.(Z). CD&V Ekeren eist dat er een meldpunt wordt opgericht waar de burgers de overheid kunnen inlichten over vervuilde en kritieke plaatsen in Ekeren. In afspraak met de groendienst en stadsreiniging zal dan gepast gereageerd kunnen worden.

101.(A). CD&V Ekeren pleit voor het uitbreiden en efficiënter maken van de inzet van machines in alle wijken. Propere Ekerenaren hebben recht op propere straten, pleinen en parken. Er worden meer papiermanden geplaatst en ze worden vaker leeggehaald. Zo wordt voorkomen dat ze uitpuilen en stortplaatsen vormen.

102.(A). CD&V Ekeren wil inspanningen om op openbare gebouwen en elektriciteitshokjes een anti-graffiti laag aan te brengen.

103.(Z). CD&V Ekeren wil lentepoetsacties, bebloemingswedstrijd of andere poetsacties verder ondersteunen door bv. het ter beschikking stellen van onderhoudsmateriaal aan wijkverenigingen.

104.(A). CD&V Ekeren ijvert voor het voorzien van openbare toiletten in alle wijken.

Integrale veiligheid

Een goed veiligheidsbeleid is erg belangrijk voor onze samenleving. Iedereen heeft recht op bescherming en het subjectieve onveiligheidsgevoel kan best opgevangen worden door de bewoners te bevragen over wat er op hun lever ligt.

105.(A). CD&V Ekeren vindt dat vandalisme en kleine criminaliteit prioritair moeten worden aangepakt.

106.(A). CD&V Ekeren is voorstander van het opmaken van wijk – veiligheids-plannen, die vervolgens door bestuur en politie ernstig worden opgevolgd.

107.(A). CD&V Ekeren ijvert er terug voor om een permanente opening (7/7) te hebben van een goed toegankelijk en bereikbaar commissariaat. De rol van wijkagent moet verder opgewaardeerd worden en deze moet meer aanwezig zijn in straten en op pleinen.

108.(A). CD&V Ekeren is voorstander van het in het leven roepen van een lokale preventiedienst en het verder uitbouwen van buurt- en winkelinformatienetwerken (BIN’s en WIN’s) in Ekeren.

109.(A). CD&V Ekeren wil volwaardige parkwachters in de drie Ekerse parken die ook repressief kunnen optreden.

110.(A). CD&V Ekeren wenst een actief en vooral preventief drugsbeleid in en rond de scholen.

111.(Z). CD&V Ekeren wenst dat er meer aandacht wordt besteed aan de aanleg en het onderhoud van de openbare verlichting.