Bestuursakkoord 2012

Bestuursakkoord

Ekeren, dorp in de stad

De partijen N-VA, CD&V en Open VLD slaan de handen in elkaar om samen een sterk bestuur te vormen voor Ekeren voor de legislatuur 2013-2018.

We doen dit onder de noemer: “Ekeren, dorp in de stad.” Deze zin symboliseert onze ambitie voor de

komende zes jaar.

 • Het behouden van Ekeren als een groene, leefbare en kleinschalige gemeenschap
 • Het uitbouwen van Ekeren als een bruisende en levendige gemeenschap
 • Het versterken van het typisch dorpse karakter van Ekeren
 • Het vergroten van de eigenheid van Ekeren als deelgemeente van de stad
 • Het voeren van een beleid met veel verantwoordelijkheidszin, budgettair realisme en respect voor de Ekerenaar N-VA, CD&V en Open VLD zullen Ekeren besturen vanuit een aantal prioriteiten die op hun beurt verder vertaald zullen worden naar een strategische meerjarenplanning en een financiële planning per beleidsdomein.

Prioriteiten voor Ekeren

Bovenlokaal (hoofdzakelijk adviserend)

Samen zetten we alles in om er voor te ijveren dat de decentralisatie verder wordt uitgediept. Dit houdt in dat we er vanuit gaan dat het district een gevoelige toename van de financiële en personele middelen moet krijgen en dat de bevoegdheden verder uitgediept moeten worden. Zo moeten lokaal cultuur-, sport-, jeugd- en seniorenbeleid de volledige verantwoordelijkheid van het district worden. De advies- en inspraakbevoegdheid van het district betreffende bovenlokale bevoegdheden dient te worden versterkt. Voor een groot aantal administratieve aangelegenheden moet de burger opnieuw in het district terecht kunnen.

Acties

 1. Met de stedelijke diensten en bedrijven (gapa, vespa,…) maken we convenants waarbij de wederzijdse engagementen en afspraken worden vastgelegd
 2. We ijveren voor het merkbaar optrekken van de financiële middelen van de districten. Deze dienen te worden verhoogd, op basis van de huidige bevoegdheden. We laten nagegaan welk wettelijk kader moet gecreëerd worden om als district zelf inkomsten te kunnen genereren uit o.a. subsidies en fondsen.
 3. De bevolking moet zich voor documenten, vergunningen, certificaten, enz. in eerste instantie tot het districtshuis kunnen wenden. We ijveren voor het gedecentraliseerd werken van een ambtenaar “stedenbouw en planologie”, die aanvragen behandelt, de rooiplannen beheert en alle relevante informatie kan verstrekken.
 4. De openingsuren en de toegankelijkheid van de administratie en de diensten (loketten, bibliotheek, infodienst, begraafplaats, enz.) aanpassen aan de woonfunctie van Ekeren.
 5. Het districtsbestuur engageert zich om het overhevelen van bevoegdheden, middelen en personeel actief te bepleiten via de gestructureerde overlegfora tussen het stedelijk en districtsniveau binnen de stad.
 6. We ijveren er voor om absolute voorrang voor Ekerse bewoners, scholen en verenigingen te verkrijgen bij de reservatie en het toekennen van Ekerse sportinfrastructuur. Deze (Zwembad, sporthal,…) wensen we ook onder districtsbeheer te krijgen.

We zijn voorstander van het behoud van het landelijk en groen karakter van Ekeren. Vanuit de bezorgdheid voor de toenemende druk op de leefbaarheid van onze woonkernen ten gevolge van geplande grootschalige infrastructuurwerken zoals de A102, de tweede spoortoegang en de uitbreiding van goederenlijn 27a opteren we zeer duidelijk voor het onder de grond brengen van deze infrastructuren en voor maximale compensaties om geluids-licht en luchtpollutie tegen te gaan. Wij zetten al onze mogelijkheden in om er voor te zorgen dat Hoekakker en Puihoek, groene en open ruimte blijven. Om alsnog aan de toenemende woonbehoefte tegemoet te komen opteren we vooral voor inbreiding.

Acties

 1. We geven opdracht tot de opmaak van een knelpuntennota rond de Hoekakker en site Hof van Delft, dit houdt in dat verschillende studies rond waterbeleid, ruimte en mobiliteit in relatie tot elkaar gebracht moeten worden in een globale visie. Op basis daarvan bereiden we een verzoekschrift tot herbestemming van de zone voor.
 2. We ondersteunen de opmaak van een RUP voor het Veltwijckpark
 3. We willen dat de stad en het gewest werk maken van de maximale aanleg van een geluids- en groenscherm langsheen de autostrade (E19) en de HST-lijn ter hoogte van Ekeren Donk.
 4. We ondersteunen de opmaak van een RUP Mariaburg en bewaken dat dit ook op het terrein wordt geïmplementeerd.
 5. We zijn voorstander van de uitbouw van het sportpark aan de Oude Landen en vragen dat de stad hier werk van maakt, ongeacht de uitkomst van het dossier van Infrabel.
 6. We blijven de nodige aandacht geven aan een integraal waterbeleid, dat zowel rekening houdt met de waterbeheersing (risico voor overstromingen) als met een veralgemening van ontdubbelde riolering (afvalen regenwater). Op watergevoelige gebieden géén nieuwe bebouwing toestaan en een herbestemming bepleiten.
 7. Alle beschikbare gronden en percelen op het Ekers grondgebied worden in kaart gebracht en gekoppeld aan een globaal kernversterkend beleid te Ekeren.

We willen geen tram door de straten van Ekeren-Centrum. (De Beukelaerlaan – Kristus Koningplein - Dorpsstraat - Markt - Kloosterstraat - Driehoekstraat)

Acties

 1. We ijveren er voor om bij de aanleg van een tram tot Ekeren er voor te zorgen dat de Ekerse Steenweg een 2x2 rijbaan blijft of alternerend in de spits een systeem van 2x1 rijkstroken krijgt
 2. We doen al het mogelijke om de bevoegde Vlaamse instanties er van te overtuigen dat een tram doorheen het centrum geen haalbare optie is.
 3. we pleiten bij de Lijn voor de uitbouw van een lateraal netwerk tussen de wijken en tussen de verschillende randdistricten en randgemeenten (bv. Vlotte verbinding met KLINA - Brasschaat en Palfijn - Merksem).

Samen ijveren we er voor om de logische grenscorrecties die de Edisonwijk, Schoonbroek en Rozemaai en de natuurdomeinen Oude landen, Bospolder, Muisbroek bij Ekeren voegen, eindelijk te realiseren.

Acties

 1. We ijveren er voor om na consultatie van de bewoners, de Edisonwijk en enkele huizen van het Pastorijveld op korte termijn aan het district Ekeren overdragen.
 2. We ijveren er voor om het Stedelijk Recreatiedomein Muisbroek, Oude Landen, Bospolder en Ekers Moeras op korte termijn bij het district voegen.
 3. We ijveren er voor om na consultatie van de bewoners, de wijken Schoonbroek en Rozemaai tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen bij het district te laten aansluiten.

We willen de bouw van het reeds in de vorige legislatuur aangekondigde cultuur centrum in het Veltwijckpark nu ook effectief gerealiseerd zien. Hiertoe dient een ruimtelijk kader gecreëerd te worden via een RUP.

Acties

 1. We ondersteunen de opmaak van een RUP Veltwijckpark met daarbij als krachtlijnen: • De nieuw te bouwen zaal voor CC-Ekeren wordt voorzien op het voormalig A-veld
 • Er gaat veel aandacht naar de historische structuur van het park
 • De schuttersclubs hebben hun blijvende plaats binnen het park
 • Een speelse en recreatieve groene invulling van het b-veld.
 • Aanleg van een hondenloopzone
 1. We gaan voor de bouw van een polyvalente socioculturele zaal die, in combinatie met het tegen 2014 gerenoveerde Hof de Bist en mogelijk ook de zaal van de Academie, wordt ingezet onder beheer van CC Ekeren.

Voldoende veiligheid in elke Ekerse wijk of buurt is een basisrecht van elke burger. Voor ons moet elke vorm van vandalisme, overlast en criminaliteit hard aangepakt worden. Meer wijkgerichte politiewerking, een degelijke preventie en een sterker uitgebouwde samenwerking tussen politie en district zijn voor ons een noodzaak.

Acties

 1. We vragen meer aandacht voor de strijd tegen sluikstort en graffiti en voeren vanuit het district meer preventieve acties.
 2. Voor ons moet de komst van het nieuwe kantoor op het Kristus Koningplein een hefboom worden om een andere politiewerking met meer permanentie te Ekeren en een efficiëntere interventie te bepleiten.
 3. We vragen een regelmatig overleg met politie en district over veiligheid en wijkveiligheidsplannen op het grondgebied van Ekeren
 4. Een goede openbare verlichting is belangrijk voor de veiligheid. Daarom investeren we meer in voldoende en degelijke openbare verlichting.
 5. De rol van wijkagent moet volgens ons verder opgewaardeerd worden en deze moet meer aanwezig zijn in straten en op pleinen. We zijn voorstander van een inbreng vanuit het district in de aansturing van de wijkagenten en teams.
 6. We ondersteunen de oprichting van buurt- en winkelinformatienetwerken (BIN’s en WIN’s) in Ekeren en wensen betrokken te worden bij de opvolging via adviezen.
 7. we zetten in op meer inspanningen voor een actief en vooral preventief drugsbeleid naar jongeren.
 8. We ijveren voor meer politioneel toezicht in de Ekerse parken en op verkeer intensieve momenten en dit in het bijzonder op de schoolroutes.

We erkennen de absolute noodzaak om In de wijk Ekeren-Donk een gemeenschapsgerichte infrastructuur te behouden. Indien deze rol niet kan worden opgenomen door de parochie, dan moet de stad haar verantwoordelijkheid nemen en een lokaal diensten-of wijkcentrum uitbouwen.

 Acties

 1. We plegen intensief overleg met alle betrokken actoren (ronde tafel) in de wijk Donk en trekken dit vanuit het district.
 2. We zorgen voor het uitwerken van een actieplan met mogelijke ondersteunde maatregelen of eigen initiatieven die door stad en district ontwikkeld kunnen worden.
 3. We bepleiten het openstellen van schoolgebouw voor medegebruik door derden.

Lokaal (hoofdzakelijk beslissend)

Het centrum van Ekeren (Zone Kristus Koningplein - Dorpsstraat - Markt - Kloosterstraat - Driehoekstraat) moet in een globale visie stapsgewijs aangepakt worden. Het uitwerken van deze globale visie met veel aandacht voor : een kwaliteitsvol straatbeeld, voldoende parkeergelegenheid, de aanwezigheid van handel en horeca en een evenwicht tussen de diverse vervoersmodi (fietser, voetganger, wagen, openbaar vervoer) is de eerste prioriteit voor de nieuwe legislatuur. Het plan voor de heraanleg van het Kristus Koningplein zal binnen deze globale visie gekaderd en ook uitgevoerd worden.

Acties

 1. Tegen het najaar van 2013 maken we een omvattende visienota voor het centrum van Ekeren met aandacht voor ruimtelijke ordening, lokale economie, mobiliteit, groen en straatbeeld en mogelijkheden tot recreatie. Deze nota vormt de leidraad voor het beleid tot herwaardering van de dorpskern wat ook zal vertaald worden in de meerjarenplanning.
 2. Het plan voor de heraanleg van het Kristus Koningplein wordt aan deze visie gekoppeld en uitgevoerd. Hierbij bewaken we strak het communicatietraject en minderhinder maatregelen.
 3. Voor ons moet ALDI geherlocaliseerd worden binnen Ekeren en de site die vrijkomt ontwikkeld worden door stad, district en andere partners binnen de globaal uitgetekende visie.
 4. We realiseren samen met stad en gewest de heraanleg van de Kloosterstraat met veel aandacht voor verkeersveiligheid, inclusief een enkelrichting van Moretuslei tot Dorpsstraat. We streven hierbij naar het creëren van een maximaal aantal parkeerplaatsen.
 5. We bieden een oplossing voor de wekelijkse markt die zal verhuizen naar een nieuwe locatie.
 6. We zetten een nieuw een doorgedreven communicatie en participatietraject op rond de werven en plannen voor het centrum van Ekeren

We voeren een parkeerbeleid en mobiliteitsbeleid op maat van Ekeren. Dit houdt o.a.in dat er in onze woonstraten ook plaats moet zijn voor de wagen.Bij heraanleg van straten wordt hier rekening mee gehouden. Betalend parkeren kan niet in Ekeren. In het centrum gaan we op zoek naar een significant aantal extra parkeerplaatsen voor publiek gebruik. We stoppen met het doelbewust knippen en versmallen van wegen met een doorstromingsfunctie.

Acties

 1. We gaan uit van het principe dat bij herinrichting van woonstraten het parkeren niet ondergeschikt mag worden gemaakt aan beeld-en verblijfskwaliteit maar een evenwaardig onderdeel moet zijn van de inrichtingsprincipes.
 2. We opteren resoluut voor het toelaten vanbermparkeren in bepaalde delen van Ekeren zoals te Mariaburg en Ekeren-Donk.
 3. De blauwe zone in het centrum wordt op regelmatige basis geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.
 4. We besteden bijzondere aandacht aan de parkeerproblematiek in het centrum mede ter ondersteuning van de lokale middenstand.
 5. Het zware vrachtvervoer wordt zoveel als mogelijk uit Ekeren gebannen door aangepaste alternatieve routes, door alternatieve parkeergelegenheden en beperkte uren voor laden en lossen. Het totaalverbod op parkeren van vrachtwagens binnen de woonzones dient verder te worden uitgebreid en strenger te worden gecontroleerd.
 6. We herzien samen met de stad de drie Ekerse wijkcirculatieplannen .

We maken meer werk van een lokaal economiebeleid. Om de dorpskernen in de diverse wijken van Ekeren (Centrum, Kapelsesteenweg, Leugenberg, …) te versterken en levendig te maken wordt een actieplan uitgewerkt om buurtwinkels, lokale economie en horeca actief aan te trekken en te ondersteunen. Het oprichten van een inspraakorgaan (lokaal economieforum) en de komst van een deskundige lokale economie zijn hiervan een onderdeel.

Acties

 1. We zorgen voor de oprichting en ondersteuning van een forum lokale economie met handelaars en ondernemers uit de diverse kernen van Ekeren.
 2. We maken een actieplan ter versterking van de winkelkernen van Ekeren waarbij we uitgaan van het principe dat mensen op een aangename wijze hun dagelijkse boodschappen moeten kunnen doen in Ekeren
 3. We ondersteunen initiatieven en acties zoals de braderij, een sinterklaasfeest, eindejaarsverlichting …als onderdeel van de ambitie om Ekeren opnieuw attractief te maken voor handelaars, ondernemers, bezoekers en klanten.
 4. We pleiten zeer sterk voor het aanstellen van een verantwoordelijke ambtenaar voor het opvolgen en ondersteunen van lokale economie binnen de districtsadministratie.
 5. We maken districtsschepenbevoegd voor toerisme en koppelen dit aan lokaal economiebeleid.
 6. De volledige praktische organisatie van markten en foren moet worden toegewezen aan het district. De districtsraad beslist over de tijdstippen, de praktische organisatie, de plaatsbepaling en het houden van occasionele markten en foren.

We maken samen werk van een lokaal verankerd en kwaliteitsvol communicatiebeleid met een eigen digitale communicatie en een aparte huisstijl, welke de nadruk legt op de eigenheid van Ekeren en de bestuurskracht van het district versterkt. We nemen inspraak, klantvriendelijkheid, overleg en participatie zeer ernstig en bewaken dit doorheen alle beleidsdomeinen.

Acties

 1. We ontwikkelen een eigen Ekerse huisstijl en implementeren deze in de communicatie
 2. We zorgen voor de uitbouw van een Ekerse website+ en een e-zine van het district
 3. We kiezen voor meer participatie van de burger van bij de aanvang van projecten op, of heraanleg van, het openbaar domein. We trekken ook naar alle Ekerse wijken met een gerichte communicatie per wijk.
 4. Een infokatern “De Ekerenaar” moet binnen de “De Antwerpenaar” een eigen identiteit krijgen.
 5. We gaan de adviesraden meer betrekken bij het bestuur. Naast het adviesrecht moet de districtsraad deze bij alle voor hen relevante beslissingen en voorstellen betrekken via adviesvragen en jaarlijks wordt een commissiezitting gehouden waar de raden hun werking voorstellen.
 6. Er wordt werk gemaakt van lichtkranten op diverse locaties zoals KK-plein, Kapelsesteenweg, Veltwijcklaan, Leugenberg en De Beukelaarlaan.

We zetten in op een degelijk, planmatig en frequenter onderhoud van de straten, voetpaden, fietspaden en openbaar groen en verankeren dit in een meerjarenplan en beheersplannen voor de drie Ekerse parken en de begraafplaats.

Acties

 1. We maken een realistische meerjarenplanning voor onderhoud van wegen, voetpaden, groen en fietspaden.
 2. In de meerjarenplanning geven we prioriteit aan de projecten die vanuit het district zelf opgestart worden. Hierbij vertrekken we van de filosofie dat beheerders van de ondergrond zich maximaal moeten inschrijven in districtsprioriteiten en niet omgekeerd.
 3. We voorzien ca. 300.000€ per jaar voor structureel onderhoud wegen en voetpaden.
 4. Voor de Ekerse parken maken we nieuwe beheersplannen en voeren deze uit.
 5. Samen met de stad willen we inzetten op het afdwingbaar maken van een kwaliteitscharter met nutsbedrijven en andere overheden rond openbare werken en onderhoud.
 6. In bepaalde delen van Ekeren wensen we bladkorven in de herfs
 7. Bij projecten en onderhoudsingrepen besteden we veel aandacht aan het aanpassen van voetpaden aan rolstoelgebruikers, kinderwagens en faciliteiten voor minder mobiele personen
 8. We investeren voldoende in bomen in parken, laanbomen en bloemen om uiting te geven aanhet streven naar een groen en bloemenrijk district.
 9. Tijdens de winterperiode besteden we veel aandacht aan sneeuw -en ijzelbestrijding op voetpaden en fietspaden.
 10. We richten een platform voor groen en natuur op, bestaande uit vakmensen en geïnteresseerden, die de districtsraad adviseren ,sensibiliseringsacties voeren en kleinschalige groenprojecten vorm te geven.

We erkennen de nood van de Ekerse jeugd om te kunnen fuiven in Ekeren. We bieden oplossingen aan om fuiven te faciliteren en werken aan een accommodatie waar jongeren kunnen fuiven.

Acties

 1. We maken een masterplan voor het dagrecreatiegebied Leugenberg en onderzoeken er de mogelijkheid tot het inplanten van een fuifzaal .
 2. In het kader van de aanleg van het sportpark Oude Landen dringen we aan op de integratie van een multifunctionele sport-en fuifloods in de site.

Erfgoed, patrimonium,feestelijkheden evenementen- en toerismebeleid versterken de identiteit en uitstraling van Ekeren. We zetten in op een aantal grote en inhoudelijk onderbouwde evenementen die de lokale gemeenschap versterken de participatie bevorderen en inspelen op cultuur-historische sterktes van Ekeren. We vragen bovenlokale erkenning en respect voor het waardevol patrimonium van het district.

Acties

 1. We zijn voorstander van het maximale behoud en de bescherming van het waardevol patrimonium en erfgoed op het grondgebied van Ekeren. Voor waardevol stadspatrimonium vragen we een restauratie en dringende herbestemming. In eerste instantie voor een publieke functie, desnoods privaat maar dan met een return voor Ekeren.
 2. We starten i.s.m. met de Vlaamse overheid beschermingsdossiers op basis van de Ekerse erfgoed inventaris.
 3. We zetten in op de heropstart van het documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders te Mariaburg i.s.m. het archief van wijkwerking Mariaburg. Een intensieve samenwerking met de overige poldergemeenten is hierbij het streven.
 4. We hertekenen de rol van het feestcomité als coördinator van grote evenementen (tussen verenigingen en professionelen) en zien dit comité minder in de rol van adviesraad functioneren.
 5. We werken aan één reglement voor feesten en evenementen
 6. We zorgen voor de oprichting van een verenigingenloket te Ekeren waar iedereen terecht kan die een evenement op het openbaar domein wil organiseren.
 7. Diverse feesten en evenementen steken we in een nieuw kleedje, of bieden we een nieuwe locatie kaderend in een ruime visie op de uitstraling die we met Ekeren willen bereiken : 11 juli viering, parkfeesten in Hof de Bist, bierpruverfeesten, kerstmarkt, kasteelfeesten, kleuterfeest…
 8. We willen de uitbouw van een basispakket aan feestmateriaal dat het district autonoom kan beheren.
 9. Diverse manifestaties op de openbare weg spelen een belangrijke rol spelen in de dynamiek en de eigenheid van het district. Daarom dient het initiatiefrecht en de begeleiding en van de aanvragen lokaal te gebeuren. (o.a.Opsinjoren)

We investeren voldoende in bijkomende fietspaden langsheen de spoorlijnen die Ekeren doorkruisen en spannen ons in om er bij het gewest voor te pleiten om de wijk Leugenberg beter en veiliger te doen aansluiten bij Ekeren door het afbreken van de Leugenbergbrug en het doortrekken van de Kloosterstraat tot aan de A12. Ook in Ekeren starten we met VELO fietspunten.

Acties

 1. We zorgen voor de realisatie van het project fietspad goederenspoor (fase driehoekstraat statiestraat -bist).
 2. We ijveren bij de bevoegde instanties voor fietstunnel s onder lijn 12en voor de fietsverbinding Prinshoeveweg-Donkweg.
 3. We zijn voorstander van het uitbreiden van het Velo project naar Ekeren en wensen ook meer kwaliteitsvolle fietsenstallingen.
 4. We opteren er voor om het project voor de afbraak van de onveilige Leugenbergbrug en het doortrekken van de Kloosterstraat bij het gewest en alle bevoegde instanties in gang te zetten.
 5. Met het Vlaamse Gewest onderhandelen we om op de Leugenberg tot aan de grens met Hoevenen een verkeersveiliger situatie aan te leggen en we blijven aandringen om de heraanleg van de Kapelsesteenweg (inclusief module 10 aan de scholen) zo snel als mogelijk aan te vatten.

Een dynamisch cultuur, sport, Jeugd, senioren en gezinsbeleid zorgt voor een hechte gemeenschap in onze buurten en wijken. We gaan uit van de kracht van onze inwoners, verenigingen en actoren en steunen deze zo optimaal mogelijk o.a. via een verenigingenloket en transparante en objectieve subsidiëring. We zetten in op participatie, activering, kwaliteit en samenwerking binnen (en tussen) deze sectoren.

Acties

 1. Ekeren streeft er naar een gezinsvriendelijk district te zijn. Bij de opmaak van beleidsplannen besteden we hier bijzondere aandacht aan.
 2. Door de oprichting van een .Welzijns- en gezinsraad willen we alle betrokkenen samenbrengen om de activiteiten en specifieke noden van de gezins- en welzijnssector in het district concreet te coördineren.
 3. In samenwerking met LOGO geven we speciale aandacht aan informatie en voorlichting betreffende gezondheidszorg voor de Ekerse inwoners.
 4. We zorgen voor de uitbreiding van de sportinitiaties tijdens de schoolvakanties.
 5. We gaan na in hoeverre een opleiding van begeleiders, trainers en lesgevers ten behoeve van vrijwilligersinitiatieven kan ondersteund worden
 6. We zorgen voor een blijvende financiële en materiële steun aan verenigingen met infrastructuurproblemen.
 7. De samenwerking tussen scholen en district zal verder ondersteund worden.
 8. De kinderraad willen we verder ondersteunen en ermee naar buiten treden.
 9. We onderzoeken de mogelijkheid tot de oprichting van een kinderboerderij te Ekeren
 10. We screenen alle subsidiereglementen inzake transparantie, objectiviteit, billijkheid en toegankelijkheid en passen deze waar nodig aan.
 11. We bepleiten een grondige renovatie van de Ekerse bibliotheek om te evolueren tot een volwaardig centrum van informatiebemiddeling, cultuurspreiding en kennisoverdracht.
 12. We zijn voorstander van de verdere uitbouw van het Ekers beeldenpark en opteren voor kunst in het openbaar domein.
 13. De werking van het jeugdcentrum Ekeren wordt verder ondersteund en uitgebouwd.
 14. In het sportbeleid hebben we niet enkel aandacht voor de georganiseerde clubs maar ook voor volkssporten en buurtsport, voor de recreatieve sporter en breedtesport. Dit vertaalt zich ook naar het openbaar domein en de diverse wijken van Ekeren.
 15. We vragen meer inspraak en samenwerking bij het sociaal beleid van de stad waarbij het district eveneens een regierol moet kunnen opnemen tussen de lokale actoren.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.